خانه / هیأت مدیره

هیأت مدیره

  • اسامی هیئت مدیره انجمن مطالعات بین الملل صلح افغانستان:
  • اسامی هیئت مدیره انجمن مطالعات بین الملل صلح افغانستان:

آقای مصطفی کابلی دبیر

آقای محمد عوض اعتمادی نائب دبیر

آقای محمد مهدی باقری رئیس بخش علمی

آقای علی زاهدی رئیس بخش فرهنگی

آقای محمود حیدری دبیر کمیته صلح و امنیت

آقای رمضان حیدری (بخش علمی)

آقای عبدالرحمن نورزه ایی دبیر کمیته صلح و جوانان، سخنگوی انجمن

خانم مریم تاجیک دبیر کمیته صلح و سلامت

خانم نفس رحیمی  دبیر کمیته صلح و زنان

خانم سکینه علیزاده  دبیر کمیته صلح و کودک

خانم مینا احمدی روابط عمومی

خانم سعادت سادات جوهری (بخش فرهنگی)

خانم جمیله امینی (منشی)

خانم خاطره توخی (بخش علمی)

آقای محمد تقی محقق دبیر کمیته صلح و حقوق

آقای تقی فیاض بازرس